ACUD nghiên cứu lập đề án phát triển KCN Gia Lách, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 19 tháng 8 năm 2020, tại Ban quản lý các Dự án KCN Gia Lách, tỉnh Hà Tĩnh, Công ty ACUD Việt Nam cùng các cán bộ lãnh đạo Ban quản lý KCN Gia Lách họp trao đổi nghiên cứu đề án phát triển KCN Gia Lách.

 

Thành phần tham dự:

- Phía Công ty ACUD Việt Nam:

Ông: Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc 

Ông: Lê Viết Anh  - cán bộ KTHT 

Ông: Đạo Ngọc Tú - Chuyên gia dự án

- Phía Ban quản lý Dự án

Ông: Phan Lê Quang - Trưởng ban Quản lý DA  

Và cán bộ Ban quản lý Dự án

Nội dung cuộc họp:

Tại cuộc họp, Ông Bạch Ngọc Tùng - Phó giám đốc công ty ACUD đã báo cáo về Đề án mở rộng KCN Gia Lách và Phương án Qui hoạch KCN Gia Lách mở rộng. Ông Tùng nhấn mạnh việc cần thiết và các căn cứ pháp lý của việc bổ sung qui hoạch mở rộng KCN Gia Lách, đồng thời trên cơ sở đánh giá hiện trạng xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn, đề xuất phương án phát triển mở rộng KCN Gia Lách. Ông Quang trưởng Ban Quản lý ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của đơn vị tư vấn, đồng thời cũng đóng góp các ý kiến thảo luận các phương án đề xuất, đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung hoàn thiện sớm để Báo cáo UBND Tỉnh.