ACUD báo cáo hội đồng dân cư về đồ án quy hoạch chi tiết 1:500 CCN Song Phượng tại xã Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội

Ngày 10/06/2020, tại UBND xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Đại diện công ty ACUD Báo cáo hội đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Song Phượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thành phần tham gia buổi báo cáo bao gồm:

- Phía Công ty ACUD gồm có:

+ Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc công ty ACUD - Chủ trì và quản lí dự án

+ Ông Lê Viết Anh - Cán bộ thiết kế

+ Ông Hoàng Việt Anh - Cán bộ thiết kế

- Phía huyện Đan Phượng gồm có:

+ Các cán bộ phòng, ban của huyện Đan Phượng

+ Cùng cán bộ xã, cộng đồng dân cư xã Song Phượng

Nội dung buổi làm việc bao gồm:

Sau khi nghe đại diện đơn vị tư vấn là ông Hoàng Việt Anh – Cán bộ thiết kế của Công ty ACUD báo cáo trước hội đồng dân cư về đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Song Phượng, xã Song Phượng và những ý kiến của cộng đồng dân cư (có 19/20 phiếu đồng ý tán thành thông qua với điều kiện có chỉnh sửa bổ sung đồ án). Đại diện phía UBND huyện Đan Phượng đã biểu dương, đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm và tiến độ triển khai dự án Quy hoạch chi tiết xã Song Phượng, huyện Đan Phượng của đơn vị tư vấn công ty ACUD. Theo đó, đồng ý với các nội dung mà tư vấn đã đưa ra và đề nghị công ty ACUD tiếp tục bổ sung nghiên cứu dựa trên các số liệu được cung cấp thêm để hoàn thiện dự án. Đồng thời, đảm bảo đúng theo các quy định của Luật Quy hoạch, Luật xây dựng và có tính khả thi để trình UBND tỉnh và các cấp, các ngành cấp trên thẩm định, phê duyệt...Từ đó, triển khai các bước công việc tiếp theo được khả thi và hiệu quả.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi báo cáo:

 
Nam Đỗ